Thực đơn nổi bật

CUA - GHẸ

CUA THỊT CÓ DÂY

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

CUA THỊT KHÔNG DÂY

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

CUA GẠCH CÓ DÂY

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

CUA GẠCH KHÔNG DÂY

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

CUA KINGCRAB

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

GHẸ BIỂN

Nướng Mọi/Nướng Muối Ớt

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

(chưa bao gồm phí chế biến)

56.000đ/Lạng 

56.000đ/Lạng

56.000đ/Lạng

56.000đ/Lạng

56.000đ/Lạng

56.000đ/Lạng

204.000/Con

(chưa bao gồm phí chế biến)

63.000đ/Lạng 

63.000đ/Lạng

63.000đ/Lạng

63.000đ/Lạng

63.000đ/Lạng

63.000đ/Lạng

203.000/Con

(chưa bao gồm phí chế biến)

70.900đ/Lạng 

70.900đ/Lạng

70.900đ/Lạng

70.900đ/Lạng

70.900đ/Lạng

70.900đ/Lạng

248.000/Con

(chưa bao gồm phí chế biến)

Theo Thời Giá

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

(chưa bao gồm phí chế biến)

Theo Thời Giá

Hấp Bia/Hấp Gừng

Cháy Tỏi/Cháy Tiêu Xanh

Rang Muối HK/Rang Me/Rang Muối Tuyết

Rang Muối Nước/Nấu Cà Ri

Xào Miến/Nấu Lẩu

Bán Theo Con

GHẸ BIỂN

76.000đ/Lạng 

76.000đ/Lạng

76.000đ/Lạng

76.000đ/Lạng

76.000đ/Lạng

76.000đ/Lạng

227.000/Con

 Các tin khác